Õppetöö korraldamine alates 18. maist 2020

Pärnu linna üldhariduskoolide juhid leppisid kokku, et koolid jätkavad distantsõppega ka pärast 15. maid. See tähendab, et enamik õppetööst viiakse kuni suvevaheaja alguseni läbi nõnda, nagu oleme eriolukorra ajal harjunud ja suurem osa õpilasi kooli ei tule.

Kontaktõppeks kutsutakse alates esmaspäevast, 18. maist koolimajja eeskätt lõpuklasside õpilasi ja neid õpilasi, kes vajavad järele aitamist ning õpilasi, kes ei ole täitnud õppimiskohustust. Keda, millal ja kuhu kool õppetööks kooli kutsub, annavad õpilastele teada klassijuhatajad.

Kontaktõpe toimub koolimajades individuaalselt või kuni 10-liikmelistes rühmades. Koolimajas olles tuleb järgida kõiki turvanõudeid: 2+2 reeglit, koolimajja sisenedes desinfitseeritakse käed, soovitav kanda kaitsemaski, vältida otseseid kontakte, võimalusel kasutada isiklikke töövahendeid, haigusnähtudega õpilastel ja töötajatel on koolihoones viibimine keelatud, koolimajas viibitakse võimalikult vähe aega.

8. klassi õpilaste uurimistööde kaitsmine toimub kooli väikeses saalis 29. mail vastavalt eriplaanile, mille edastab õpilastele aineõpetaja Marjaliisa Umb.

Põhikooli lõpueksameid tänavu ei toimu. Lõputunnistuse saavad õpilased, kellel on 9. klassi lõpul kõikide õppeainete kokkuvõtvad aastahinded vähemalt „rahuldavad“ ja kaitsnud oma uurimistöö.

Põhikooli saab lõpetada ka õppenõukogu otsusega kuni kahe "puuduliku" või "nõrga" aastahindega pärast täiendavat õppetööd (peale 9. juunit), selleks tuleb õpilase vanemal esitada vastav taotlus.

Üheksanda klassi tutipäeva tähistamine toimub virtuaalselt.

Õppetöö kestab 9. juunini ja suvine koolivaheaeg algab 10. juunil.

Õpilastele pannakse hinded välja hiljemalt 5. juunil. Õppenõukogu toimub 8. juunil. 9. juunil saavad 1.-8. klasside õpilased tunnistused ja tagastavad koolile õpikud. Täpsema info tunnistuste kättesaamise ja õpikute tagastamise kohta saavad õpilased oma klassi klassijuhatajalt.

Suvevaheajale saavad minna kõik need 1.-9. klasside õpilased, kes on õppeaasta jooksul osalenud kohusetundlikult õppetöös, kaasa arvatud distantsõppes, ning täitnud klassi lõpetamiseks vajalikud nõuded.

Õpilased, kes ei ole klassi lõpetamiseks vajalikke teadmisi ja oskusi omandanud, jäetakse täiendavale õppetööle. Täiendav õppetöö toimub 10.-18. juunini.

Peredele on toeks Pärnu Õppenõustamiskeskuse koolipsühholoogid ja sotsiaalnõustajad. Eriolukorra ajal on nad olnud kättesaadavad telefoni ja digivahendite kaudu, kuid alates 18. maist saab nendega ka keskuse ruumides või koolis silmast silma kohtuda. Kohtumise aeg tuleb spetsialistiga eelnevalt kokku leppida.

Ka Rajaleidja keskus alustab siis vahetu nõustamisega keskuses kohapeal ning jätkab paralleelselt nõustamist läbi digivahendite.

Vajaduspõhise koolitoidu kojuvedu jätkub kuni 5. juunini (kaasa arvatud).

Täiendavat infot saab Haridus- ja teadusministeeriumi infolehelt ja Pärnu Linnavalitsuse veebilehelt.