Kuni 02.05.2021 on 1.-9. klasside õpilased distantsõppel (v.a c ja d klasside õpilased). Distantsõpe on õpetaja poolt juhendatud teadmiste ja oskuste omandamine olukorras, kus õpilane ei ole koolimajas, vaid osaleb õppetöös vastavalt kooli päevakavale ja tunniplaanile ja suhtleb õpetajaga elektrooniliste vahendite kaudu. Distantsõpe toimub Microsoft Teams keskkonnas. Distantsõppe õppes osalemiseks vajavad õpilased veebikaameraga laua- või sülearvutit, kõrvaklappe ning internetiühendust. Õppeülesanded, veebilingid ja juhised lisatakse õpilasele eKooli enne tunni algust. Kui õpilane ei saa osaleda õppes tehniliste probleemide tõttu, teavitab õpilane või õpilase vanem sellest aineõpetajat esimesel võimalusel. Koostöös püütakse leida lahendus, et vältida tehniliste probleemide tõttu õppes mitteosalemist.

Õppijad võivad viibida ja liikuda kuni 02.05.2021 koolihoonetes, mida kasutatakse õppetegevusteks, ainult siis, kui õppija vajab hariduslikke tugiteenuseid või õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks või ta sooritab praktilist õpet, eksameid või teste.

Tingimusi ei kohaldata õpilaste suhtes, kes on tõhustatud või eritoel või õpilaste suhtes, kelle vanem töötab elutähtsa teenuse osutaja juures või kelle puhul esineb vanema ja haridusasutuse hinnangul oluline vältimatu vajadus õppes või õppekavavälistes tegevustes osaleda. Kontaktõppes jätkavad c ja d klasside õpilased. 

Kontaktõppel olevaid õpilasi toitlustatakse peale 3. tundi (kell 10.45-11.05).
Distantsõppel olevad õpilased annavad oma klassijuhatajale teada, kui soovivad saada toidupakki. Täpsem info klassijuhatajalt.

Haridus- ja teadusministeeriumi poolt koostatud infokiri.