Sümboolika

Tunnuslause

Vitae, non scholae discimus. Me ei õpi kooli, vaid elu jaoks.

 

Pärnu Raeküla Kooli hümn

Sõnad: Laine Tõnisson
Viis: Ester Murrand (Mäe)

Seade: Kadri Keskküla

 1. Kui need Raeküla männid meil laulvad meretuules,
  siis kauneid mälestusi ma selles laulus kuulen.

 2. Siin elas ükskord ammu paar tublit Eesti meest,
  kes seadsid oma sammud me maa ja rahva eest.

 3. Siit läheb läbi raudtee ja maantee elu soon.
  Tee kõrval valmind meile uus Raeküla kool.

  Refrään: Sul õnnistust ja õnne olgu, kool ja linn, ükskõik,
  kes tuleb, läheb, head soovid saatku sind.

 4. On vaja vaimu vaprust ja palju õppida,
  ei Pätsi pere asendust saa muidu kasvada.

  Refrään: Sul õnnistust ja õnne olgu, kool ja linn, ükskõik,
  kes tuleb, läheb, head soovid saatku sind.

 

Kooli lipp

  lipp1  lipp

 

Koostööpartnerid

"Kolme mereäärse kooli" projekti koostööpartnerid:

ERASMUS+ projekti "Noored ja tervislikud käitumisharjumused" koostööpartnerid:

Kooli hümn

Ester Mäe, Kadri Keskküla

1. Kui need Raeküla männid meil laulvad meretuules,
    siis kauneid mälestusi ma selles laulus kuulen.

2. Siin elas ükskord ammu paar tublit Eesti meest,
    kes seadsid oma sammud me maa ja rahva eest.

3. Siit läheb läbi raudtee ja maantee elu soon.
    Tee kõrval valmind meile uus Raeküla kool.

Refr: Sul õnnistust ja õnne olgu, kool ja linn, ükskõik,
        kes tuleb, läheb, head soovid saatku sind.

4. On vaja vaimu vaprust ja palju õppida,
    ei Pätsi pere asendust saa muidu kasvada.

Refr: Sul õnnistust ja õnne olgu, kool ja linn, ükskõik, 
        kes tuleb, läheb, head soovid saatku sind.

Meie kool

Visioon

Olla Pärnu linnas hea mainega, tunnustatud, kodulähedane tugev kool, kus omandatakse kvaliteetne põhiharidus, mis võimaldab jätkata võimetekohast kesk- või kutsehariduse omandamist.

 

Missioon

Pärnu Raeküla Kool loob oma õpilastele võimaluse kujuneda elus toimetulevaks, ennast teostavaks ja rahvuskultuuri edasikandvaks inimeseks.

 

Põhiväärtused

Koostöö - meil on ühised eesmärgid, millest lähtume oma tegevuses ja mille saavutamiseks teevad koostööd huvigrupid (õpetajad, õpilased, lapsevanemad), koostööpartnerid, toetajad, konkurendid.

Traditsioonid - oma tegevuses järgime ja hoiame Eesti rahva ja meie koolikultuuri traditsioone.

Hoolivus - lugupidav suhtumine üksteisesse, kõigi arengu toetamine, turvaline ja arenev õpikeskkond.

Loovus - iga õpilane ja töötaja on võimekas ja loov.

Koolist

Looduskaunis kohas Raeküla mändide vahel tegutseb kool 1991.aastast

Kool annab igale õppurile võimaluse kujuneda õppimis- ja koostöövalmis, iseseisva mõtlemisega mitme-külgselt arenenud isiksuseks, kes tuleb hästi toime isiklikus, töö- ja ühiskonnaelus.

Vastavalt on valitud ka kooli õppesuunad: majandusõpe, kultuuritöö ja sport. Nii üks kui teine võib, kuid ei pea tingimata saama lõpetanu elukutseks.

Hea orienteerumine majanduselus, oskus laulda, tantsida ja laval esineda või sportlik eluviis on elus lisaväärtuseks igal juhul.

Õppesuundade kavades on oluline osa praktilisel tegevusel. Õppekava jätkuks on tunniväline tegevus. Raekülas on avarad võimalused sportida, laulda, tantsida, pilli mängida või muud meelepärast teha.

Raeküla kooli lõpetanud jätkavad edukalt õpinguid kõikides Pärnu linna gümnaasiumides ja ka väljaspool Pärnut.