Lõpueksamite ajad:

  • eesti keel (kirjalik) – 03. juuni 2019. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 10. juuni 2019. a; 
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2019. a;
  • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2019. a.

Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 2019. aasta 1. veebruariks. 

Põhikooli lõpueksamid: https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/pohikooli-lopueksamid/

 

Tasemetööde ajad:

I kooliastme tasemetööd
4. klassi õpilastele (elektrooniliselt):
loodusvaldkond 02. oktoober 2018.

3. klassi õpilastele (paberil):
eesti keeles või vene õppekeelega koolides vene keeles – 08. mai 2019.
matemaatikas  15. mai 2019.


II kooliastme tasemetööd
7. klassi õpilastele (elektrooniliselt):
loodusvaldkond  25. september 2018.

6. klassi õpilastele (elektrooniliselt):
eesti keeles või vene õppekeelega koolides eesti keeles teise keelena  14. mai 2019.
matemaatikas  21. mai 2019.

Tasemetööd: https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/tasemetood/

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/118052018004