Lõpueksamite ajad:

  • eesti keel (kirjalik) – 01. juuni 2020. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 04. juuni 2020. a; 
  • valikeksam keemias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses, inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 10. juuni 2020. a;
  • valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 10.-11. juuni 2020. a.

Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 2020. aasta 1. veebruariks. 

Põhikooli lõpueksamid: https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/pohikooli-lopueksamid/

Üleminekueksam:
8. klassi õpilastele eesti keeles - 27. mai 2020

Tasemetööde ajad:

I kooliastme tasemetööd
3. klassi õpilastele (paberil):
eesti keeles – 12. mai 2020.
matemaatikas  mai 2020.

4. klassi õpilastele (elektrooniliselt):
loodusvaldkond  02. oktoober 2020.


II kooliastme tasemetööd
6. klassi õpilastele (elektrooniliselt):
eesti keeles  13. mai 2020.
matemaatikas  mai 2020.

7. klassi õpilastele (elektrooniliselt):
loodusvaldkond  25. september 2020.

Tasemetööd: https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/tasemetood/

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/118052018004 

 

Uurimistöö kaitsmine:
8. klasside uurimistöö kaitsmine 29. mai 2020, kell 09.05