Visioon

Olla Pärnu linnas hea mainega, tunnustatud, kodulähedane tugev kool, kus omandatakse kvaliteetne põhiharidus, mis võimaldab jätkata võimetekohast kesk- või kutsehariduse omandamist.

 

Missioon

Pärnu Raeküla Kool loob oma õpilastele võimaluse kujuneda elus toimetulevaks, ennast teostavaks ja rahvuskultuuri edasikandvaks inimeseks.

 

Põhiväärtused

Koostöö - meil on ühised eesmärgid, millest lähtume oma tegevuses ja mille saavutamiseks teevad koostööd huvigrupid (õpetajad, õpilased, lapsevanemad), koostööpartnerid, toetajad, konkurendid.

Traditsioonid - oma tegevuses järgime ja hoiame Eesti rahva ja meie koolikultuuri traditsioone.

Hoolivus - lugupidav suhtumine üksteisesse, kõigi arengu toetamine, turvaline ja arenev õpikeskkond.

Loovus - iga õpilane ja töötaja on võimekas ja loov.