Visioon
Pärnu Raeküla Kool on tunnustatud kodulähedane kaasaegse õpikeskkonnaga rahvuskultuuri hoidev kool, kus omandatud põhiharidus võimaldab jätkata võimetekohase hariduse omandamist järgmisel  haridustasemel.

Põhieesmärgid
Aidata kaasa õpilase kasvamisele loovaks, mitmekülgseks ja vastutustundlikuks isiksuseks, kes suudab ennast täisväärtuslikult teostada erinevates rollides ja jätkata õpinguid järgneval haridustasemel ning on valmis elukestvaks õppeks. Toetada õpetaja professionaalset arengut. Tagada õpilase eakohane tunnetuslik, kõlbeline, füüsiline ja sotsiaalne areng, mida toetab turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õpikeskkond. Teadmiste ja oskuste omandamine ja arendamine toimub kodu ja kooli koostöös.

Väärtused
Koostöö – meil on ühised eesmärgid, millest lähtume oma tegevuses ja mille saavutamiseks teevad koostööd õpetajad, õpilased, vanemad, partnerid ja toetajad.
Traditsioonid – oma tegevuses järgime ja hoiame Eesti rahvakultuuri ning oma kooli traditsioone.
Hoolivus – oleme lugupidavad, märkame ja toetame üksteist, kujundame turvalise keskkonna.
Loovus – oleme avatud, innovaatilised ja loovad.

https://www.youtube.com/watch?v=Gi3bLaz0gw0&t=51s